Sales

Sales

  • IT Sales Fundamentals New

    ՆկարագրությունԾրագիրՈւնե՞ք հարցերՆկարագրություն Ո՞ւմ համար է դասընթացը վաճառքի, մարքեթինգի, բրենդ մենեջերների բիզնեսի սեփականատերերի և ղեկավարների սկսնակ մասնագետների ուսանողների Փորձի փոխանակման և ինտերակտիվ մեթոդների շնորհիվ դասընթացը օգնելու է ձեռք բերած նոր գիտելիքներն ու հմտություններն անմիջապես կիրառել աշխատավայրում, սեփական բիզնեսում։ Ծրագիր Դասընթացի հիմնական թեմաներն են՝ Վաճառքի մոտեցումները և ստրատեգիաները արդ Վաճառքի աշխարհում՝ Բիզնեսի փոփոխություն՝ վաճառքի և մարքեթինգի մասնագետի [...]
  • Marketing and Sales Course | Business Transformation New

    Description:Program:Invited SpeakersDo you have questions?Description: Who is the course for? sales, marketing, brand managers business owners and managers for beginners students Through the exchange of experience and interactive methods, the course will help to apply the new knowledge and skills immediately acquired in the workplace, in your own business. Program: The main topics of the [...]
  • UP sales practical course

    Description:Program:Do you have questions?Description: Who is the course for? Small and medium business founders and managers, Entrepreneurs and Start-up businessmen, Commercial Directors, Market Development Officers Sales specialists, Marketing specialists, People interested in business. The best students will have the opportunity to do an internship and then to work in different organizations What will the course [...]