SMM

SMM

 • Instagram Workout Hot

  Description:Program:Do you have questions?Description: Who is the course for? Business Owners Employees of companies Those who want to learn a new profession. The predominance of practical work will allow Gain new knowledge Develop new skills for running professional Instagram pages. Program: During the course we will discuss: Instagram as a part of social media marketing, [...]
 • #ThinkԴigital #BeՌeal SMM practical course Hot

  Description:Program:Do you have questions?Description: Who is the course for? Business Owners. Employees of companies Those who want to learn a new profession At the end of the course you will be able to: Build a literate SMM strategy Identify the target audience, target them and increase the effectiveness of advertising Create sales and engaging posts [...]
 • Social Media Marketing Fundamentals 1 (Basic) Hot

  Description:Program:Do you have questions?Description: Who is the course for? It consists of two parts, for beginners and those who already have knowledge. Passing the first, if you wish, you continue the second, in which you can participate without passing the first. After the course you will know: How to use Facebook, Instagram competently? Networks as [...]
 • Social Media Marketing Fundamentals 2 (Deep Technics) Hot

  ՆկարագրությունԾրագիրՈւնե՞ք հարցերՆկարագրություն Ինչպե՞ս գրագետ օգտագործել Facebook, Instagram սոց․ ցանցերը, որպես կոմերցիոն գործիք` բիզնեսի առաջխաղացման համար։ Դասավանդման հիմքում կիրառական մեթոդաբանությունն է, այսինքն` կարևորվելու են ոչ միայն ստացած գիտելիքները, այլ նաև ձեռք բերված հմտությունները և պրակտիկ աշխատանքները։ Դասընթացը նախատեսված է SMM բազային գիտելիքներ ունեցողների համար, ովքեր ցանկանում են կատարելագործել իրեն հմտությունները։ Ծրագիր Deep Technics (մաս 2-րդ) Թիրախային [...]